Назва НДР: Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин (0118U004465)

Керівник НДР: Фотіна Тетяна Іванівна, д.вет.н., професор

Терміни виконання: 01.2018 -12.2020 рр.

Обсяг фінансування НДР : 600 тис. грн.

Обсяг коштів, виділених в 2019 р.: 200 тис. грн.

Науковий результат: Була розроблена система моніторингу, прогнозування та контролю заразних хвороб. Розроблено та впроваджено біоцид «ДезСан» та кормова добавка «Карсилін» з гепатопротекторною, детоксикаційною, нормалізуючою обмін речовин дією.

Опубліковано в Scopus – 3, в фахових виданнях – 10.

Ефективність ведення будь-якої галузі тваринництва, особливо на промисловій основі, передбачає систематичне проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів. Профілактика поширення збудників інфекційних захворювань є обов’язковою умовою при отриманні якісної сільськогосподарської продукції. За інтенсивних систем ведення тваринництва, збудники інфекційних захворювань мають тенденцію до швидкого поширення серед сприйнятливого поголів’я. В зв’язку з цим ефективним є розрив епізоотологічного ланцюга за допомогою дезінфекційних засобів. Розроблений біоцид «ДезСан» включає глютаровий альдегід та синергічну суміш з чотирьох четвертинних амонійних сполук і допоміжних речовин. Аналогічних засобів в Україні не зареєстровано. Якщо порівняти з дезінфекційним засобом ТН4+ треба відмітити що запропонований біоцид «ДезСан» в чотири рази дешевше та до нього чутливі польові та депоновані штами мікрорганизмів. Уперше розроблено кормову добавку «Карсилін» та експериментально встановлено її більш виражену гепатопротекторну дію порівняно з тіотріазоліном. За медикаментозного (тетрациклінового) гепатиту встановлено аналогічно виражену гепатопротекторну дію кормової добавки «Карсилін», яка є вірогідно вищою за антинекротичними та протизапальними властивостями за препарат порівняння (тіотріазолін). Результати проведених досліджень включено до настанови щодо використання та іншу нормативно-технічну документацію, на основі яких проведено офіційну реєстрацію та впроваджено до серійного виробництва в НФВ «Бровафарма» засобів «Карсилін» (РП № АВ-07110-04-17) та «ДезСан» (РП № АВ-07640-03-18).

 

Назва НДР: Впровадження нанокомпозитних матеріалів у інноваційні технології інкубаціїяєць сільськогосподарської птиці; прикладне дослідження (0119U100551)

Керівник НДР: Бордунова Ольга Георгіївна

Терміни виконання етапу: 01.01.2019 по 31.12.2021

Обсяг фінансування НДР : 600 тис. грн.

Одержаний науковий результат: Проведено аналіз існуючих технологій інкубації яєць сільськогосподарської птиці різних видів на основі оцінки впливу станубіокерамічного захисного шару яєць напараметри ембріогенезу і якісніпоказники молодняку птиці. Проведено аналіз впливу дезінфікуючих препаратів, що відносяться до різних хімічних груп на виводимість та збереженість молодняку сільськогосподарської птиці.

Нами розроблена композиція на основі екологічно чистої природної речовини хітозану з додаванням оксидів металів, піддана попередній електролітичній обробці, і яка утворює на інкубаційних яйцях захисного щодо негативних чинників довкілля та патогенноїмікрофлори покриття, що сприяє підвищенню показнику виводимості яєць на 25,8-21,5%з одночасним зниженням кількості патогенної мікрофлори на поверхні яєць на 97,7-99,01% від вихідної кількості бактеріальних колоній у контролі.

 

Назва НДР: Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку (0117U006534)

Керівник роботи: Медвідь Вікторія Юріївна, д.е.н., доцент

Терміни виконання: 01.10.2017 р. - 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування: 1200, тис. грн.

Одержаний науковий результат: Досліджено сутнісно-змістовні риси міжрегіональної економічної взаємодії; визначено концептуальні засади формування міжрегіональної мережевої інфраструктури на логістичних засадах; визначено принципи та методичні основи формування механізму міжгалузевої та міжрегіональної кооперації виробничих секторів; розроблено «Пропозиції щодо удосконалення інституційного та нормативно-правового середовища для розвитку підприємницької діяльності шляхом комерціалізації діяльності господарств населення в сільській місцевості». Пропозиції передані до розгляду Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики (лист № 362/53 від 27.12.2019 р.).

Основними науковими результатами проведеного дослідження є, зокрема, такі: виявлено змістовні риси міжрегіональної економічної взаємодії як явища та процесу, що забезпечує вирівнювання процесів регіонального розвитку та виступає складовою інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку; обґрунтовано структурно-функціональну будову, систематизовано цільові орієнтири розвитку регіональної логістичної системи, що розглядається як об'єкт реалізації управлінських впливів владних структур, націлених на досягнення цілей сталого розвитку регіону; удосконалено методологічний підхід до створення моделей міжгалузевого балансу при виробництві м’ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням наявних ресурсів при формуванні механізму міжгалузевої та міжрегіональної кооперації виробничих секторів економіки в умовах переходу до сталого розвитку; обґрунтовано доцільність використання принципу комплексності показників економічної ефективності при створенні інтегрального показника формування механізму міжгалузевої та міжрегіональної кооперації виробничих секторів економіки в умовах переходу до сталого розвитку, який в даному випадку повинен бути розрахований на основі двох груп параметрів: результативності і оптимальності; удосконалено методологічний підхід до вимірювання прогресу у напрямку наближення до моделі економіки замкненого циклу, який ґрунтується на оцінці індикаторів за окремими сегментами ресурсного циклу, ідентифіковано структурні зрушення (за 2008-2018 рр.) у приватному секторі з виробництва продовольства в Україні, а також визначено зв’язки між соціально-економічними параметрами розвитку регіонів, міської та сільської місцевостей та особливостями ведення підсобного господарювання, зокрема, тенденціями комерціалізації/натуралізації діяльності господарств населення.

Використання методу міжгалузевого балансу дозволяє: вивчати взаємозалежність між різними галузями економіки, що виявляється у взаємовпливі цін, обсягів виробництва, капіталовкладень і доходів, а також прогнозувати основні показники розвитку галузей економіки та ціни; оцінювати ефективність міжтериторіальних економічних зв’язків та забезпечувати стратегічне планування розвитку регіонів. Запропонований підхід щодо вимірювання прогресу у напрямку замкненої економіки є 4 підґрунтям для розробки стратегій для підприємств усіх секторів економіки щодо поводження із вторинними матеріалами. Розроблені пропозиції щодо розвитку підприємницької діяльності є основою для удосконалення політики сільського розвитку та сільського господарства. Результати наукового дослідження впроваджено в практику діяльності Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (лист № 2023 від 26.12.2019 р.); Улянівської селищної ради Білопільського району Сумської області (лист № 914/1-02-25 від 03.12.2019 р.).

Назва НДР: Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект (0117U006531)

Керівник роботи: Клочко Альона Миколаївна, к.ю.н., доцент

Терміни виконання: 01.10.2017 р. - 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування: 900 тис. грн.

Науковий результат: Визначення кола суб’єктів захисту сфери бд України; визначення банківських установ як особливих об’єктів кримінологічної безпеки та її складових; встановлення комплексу ефективних методів запобігання правопорушенням у сфері бд; доведення ефективності застосування кримінально-правових засобів з метою убезпечення сфери бд України від протиправних посягань; впровадження позитивного досвіду країн ЄС для захисту банківської системи України. В Україні вже були спроби криміналізувати окремі діяння у сфері бд. У 2009 р. до розгляду ВР України був поданий проект Закону N 4334 (н.д. Ю.В. Прокопчука), згідно з яким за невидачу депозиту за першою вимогою пропонувалося встановити кримінальну відповідальність. Останніми роками криміналізовані та включені в структуру УК України суспільно небезпечні діяння: «Доведення банку до неплатоспроможності» (ст. 217-1 УК України) та «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників чи формування звітності» (ст. 220-1 УК України). О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан звернули увагу на те, що присвоєння кримінально-правовій нормі номеру 218-1 суперечить загальним правилам розміщення нових статей у КК України. Вчені пропонували 7 розмістити ці діяння безпосередньо в ч. 2 ст. 219 УК України, або за ст. 219 УК України із присвоєнням порядкового номера 219-1. Окремі склади злочинів у сфері бд були декриміналізовані у 2011р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11. 2011 р. № 4025-VI, серед яких і ст. 202 «Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг». На думку Н. О. Гуторовоївиключення вказаних норм із КК України свідчить про їх неефективність та рідке застосування. Однак, О.О. Дудоров відзначив, що факт рідкого застосування кримінально-правової норми не може слугувати достатньою підставою для її декриміналізації [2]. Daniel Dodman акцентував на необхідності введення кримінальної відповідальності керівників банківських установ у Великій Британії та Південній Африці, проте в його дослідженнях не йшла мова про бездіяльність останніх. Katalin Ligeti проаналізувала стрімкий розвиток «економічної» злочинності, трансформації їх форм у Європі та США . Проте, пропозиції щодо формування інституту кримінально-правової охорони бд та його структури не надавалися ані на міжнародному рівні ані в Україні. В цьому й міститься фактична наукова новизна цієї роботи.

 

Назва НДР: Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу. (0119U100250)

Керівник роботи: Данько Юрій Іванович, д.е.н., професор

Терміни виконання : 01.01.2019 - 31.12.2022

Обсяг фінансування: 2100,0 тис. грн.

Науковий результат: Систематизовано проблеми і причини відставання вітчизняних підприємств в сучасних ринкових умовах. Визначено наслідки поглиблення тенденції відставання вітчизняних підприємств в сучасних ринкових умовах. Публікації статей: 2 - в Web of Science, Scopus та/або Index Copernicus, 4– у фахових та/або іноземних журналах. Публікації в 1 міжнародній монографії. виступи на 4 конференціях. наукова новизна полягає в удосконаленні методичного підходу до оцінки ефективності використання конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу підприємств аграрного сектору економіки в регіональному розрізі, який здійснюється на основі використання загальних (випуск продукції сільського господарства, продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах, посівні площі сільськогосподарських культур, капітальні інвестиції в сільське господарство) та часткових (урожайність зернових і зернобобових культур, урожайність буряків, урожайність соняшнику, середньодобовий приріст ВРХ, середній удій молока від 1 корови) показників. На основі отриманих розрахунків сформовано матрицю лідерів та аутсайдерів аграрного сектору економіки регіонів України. На основі проведених досліджень здійснено спробу розробити механізм досягнення конкурентних переваг, який може вміщувати в себе окремі елементи організаційного, стимулюючого, підтримуючого та результуючого впливу, кожен з яких має свої методи досягнення. Дослідження дає можливість обирати і реалізовувати найбільш ефективні інструменти, методи та форми інноваційного маркетингу для управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, враховуючи їхній наявний потенціал та сучасні світові тенденції розвитку. Дозволяє вітчизняним підприємствам обґрунтовано управляти ринково-орієнтованою інноваційною виробничо-збутовою діяльністю, розробляти і реалізовувати ефективні стратегії їхнього випереджаючого інноваційного розвитку. Окремі розробки були використані Товариством з обмеженою відповідальністю "МОЛОКО ВІТЧИЗНИ" ДОГОВІР №1706/КМ19/3. Відповідальний виконавець проекту Блюмська-Данько К.В. предоставила комплекс послуг щодо навчання працівників підприємства. маркетинговим комунікаціям, дослідженням та стратегіям.

 

Назва НДР: Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України (0107U006533)

Керівник розробки:, Коваленко Ігор Миколайович, д.б.н., доцент

Терміни виконання: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування: 1223,489 тис. грн.

Науковий результат: Вперше виконані дослідження щодо визначення оптимальних параметрів екстракції фенольних сполук у листі Ginkgo biloba, зібраного у Сумській області, як в одному з потенційних регіонів для створення промислової бази даної рослини. Проведені комплексні дослідження насаджень G. biloba показали перспективність і доцільність вирощування G. biloba в умовах Північного Сходу України як лікарської сировини. Не дивлячись на стресові умови вирощування для G. biloba, даний вид відрізняється високою стійкістю і адаптивністю, що підтверджують проведені нами порівняльний морфометричний та віталітетний аналіз рослин. З огляду на те, що вік саджанців незначний, подальші дослідження по визначенню адаптивності рослин G. biloba до умов зростання не тільки бажані, але й необхідні. Встановлено, що оптимальним ступенем подрібнення сировини є 1 –0,5 мм, а також із незначним зменшенням вмісту фенольних сполук у екстрактах можна використовувати сиро- вину, подрібнену до 0,5 –0,25мм. Найкращими екстрагентами, при використанні яких досягається найбільший вихід досліджуваних діючих речовин із листя виявились вода очищена і 50% розчин етилового спирту. Найкращий вихід фено-льних сполук досягається протягом 30 хв при одноразовій екстракції. Оптимальне співвідношення між сировиною та екстрагентами для води очищеної становить 1:30. Повнота виділення фенольних сполук досягається шляхом двократного екстрагування при використанні вказаних екстрагентів. Найкращим способом сушки можна вважати прородню сушку при температурі 30-40°С. Максимальний вміст фенольних сполук зафіксовано для листя, зібраного з дерев віком 10-15 років (За головним корпусом) у вересні-жовтні. Ми вперше пропонуємо застосовувати фітопрепарат гінкго білоба у ветеринарній медицині. Ми вивчили токсичну дію і антибактеріальний профіль етанольного екстракту Ginkgo biloba на штами мікроорганізмів in vitro. Експеримент виявив позитивний антибактеріальний ефект екстракту, отриманого з Ginkgo biloba на 12 штамах, зокрема мікроорганізмах Enterobacteriaceae (Enterococus faecalis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumonia), Pseudomonadaceae (Pseudomonas aeruginosa), Campylobacteriaceae (Campylobacter jejuni), Staphylococcaceae (Staphylococcus epidermidis, S. aureus), Bacillaceae (Bacillus subtilis), Listeriaceae (Listeria іnnocua, L. monocytogenes). Наше дослідження показало, що в багатьох випадках екстракт більш інтенсивно впливає на мультирезистентні штами мікроорганізмів, ніж тетрациклін - антибіотик з групи тетрациклінів, ціпрофлоксаціін - антибактеріальний препарат з групи фторхінолонів ІІ покоління, левоміцетин - антибактеріальний засіб широкого спектра дії або макролідних антибіотиків азитроміцин і, отже, які часто використовуються в гуманної і ветеріранрой медицині. Досліджені екстракти Ginkgo biloba можуть бути рекомендовані для подальших поглиблених досліджень проти полістійких штамів вищезазначених мікроорганізмів. Ефективні лікарські засоби відіграють провідну роль в забезпеченні стабільного ветеринарного благополуччя тварин та охорони здоров'я населення. Це дослідження показало, що досліджуваний вид рослини більш інтенсивно впливає на мультирезистентні штами мікроорганізмів, ніж антибіотики. Також було встановлено, що екстракти Ginkgo biloba мають імуностимулюючу дію. Порівняльний аналіз морфологічних особливостей саджанців гінкго дволопатевого показав, що рослини, які переносяться у відкритий грунт з теплиці у віці двох років мали більші річні приросту головного пагона, діаметра стебла і кількості листя. Життєвий стан таких саджанців більш високий і оцінюється індексом Q, що лежить в амплітуді від класу віталітету «b» до класу «аа». Це дозволяє рекомендувати для північного сходу України комбіновану двоетапну схему вирощування сіянців гінкго. Оптимальним терміном для пересадки сіянців у відкритий грунт визначений вік у два роки. Сумський національний аграрний університет одержав офіційний статус органічного оператора перехідного періоду 2 року (поле на якому створено плантацію Ginkgo biloba), про що засвідчує прийняте ТОВ «Органік стандарт» сертифікаційне рішення та виданий сертифікат за № 18-0889-01-01. По завершені плануємо отримати сертифікат на органічне поле де ми зможемо вирощувати органічну сировину досліджуваного виду. А це у рази підвищить цінність нашої продукції.

 Назва НДР: Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей (0117U006532)

Керівник розробки: Сабадаш Сергій Михайлович, к.тех.н.

Терміни виконання етапу: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування: 1275,201 тис. грн.

Науковий результат: Наукова новизна етапу полягає в розробці способу сушіння у вібросушарці із інфрачервоним випромінюванням для сушіння овочевої та плодово-ягідної сировини та конструкцію промислової сушильної установки безперервної дії для його реалізації, на які готуються деклараційні патенти України. Запропонований спосіб має низку переваг над іншими способами сушіння, основними з яких є зниження енерговитрат і підвищення якості готової продукції. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження, які дозволили скласти методику розрахунку запропонованої промислової сушарки. Ця методика дозволяє розрахувати основні конструктивні параметри сушарки, її продуктивність, енерговитрати на нагрівання повітря, продуктивність вентиляторів тощо, залежно від режимних параметрів процесу сушіння у вібросушарці із інфрачервоним випромінюванням, до яких належать температура та швидкість повітря, форма та розміри частинок продукту, коефіцієнт заповнення сушильної камери, частота вібрацій. Таким чином, розроблена технологічна лінія сушіння овочевої та плодово-ягідної сировини, яка має певні переваги: – запропоновано оригінальний спосіб сушіння у вібросушарці із інфрачервоним випромінюванням, який базується на кінематичних закономірностях, забезпечуючи стовідсоткове контактування теплоносія і висушеного продукту, що дозволяє інтенсифікувати процес, досягнути необхідної продуктивності та якості сушіння; – використання інфрачервоних панелей і вібрацій дозволить отримати необхідні температури, запобігаючи втрати корисних речовин. Зазначені вище переваги дозволяють зробити висновок про те, що на сьогодні ця технологія є найбільш перспективною, вона дозволяє отримати якісний продукт із низькими капітальними й експлуатаційними витратами. Визначено та створено в лабораторії конструкцію сушарки. Зроблено розрахунок та підбір сонячних панелей для реалізації процесу сушіння органічної овочевої та плодово-ягідної сировини. Підібрано сучасне технологічне обладнання для переробки продукції у сушений напівфабрикат, яке забезпечить мінімальну тривалість та енергоємність процесів підготовки сировини до сушіння, що призведе до максимально високих функціонально-технологічних властивостей готової продукції. Встановлено важливість допоміжного обладнання для включення в технологічний потік з виробництва органічних сушених овочевих та плодово- ягідних напівфабрикатів.

 

 

Назва НДР: Соціально-етичний маркетинг як інструмент забезпечення сталого розвитку (0120U100884)

Керівник розробки: Голишева Євгенія Олексіївна, к.е.н., доцент

Терміни виконання етапу: 01.01.20 р. - 31.12.22 р.

Обсяг фінансування: 2220,000 тис. грн.

 

Назва НДР: Методологія формування мікропопуляцій худоби з унікальними продуктивними властивостями за використання селекційних, генетичних та біологотехнологічних методів (0120U102006)

Керівник розробки: Ладика Володимир Іванович, д.с-г.н., професор, академік НААН України

Терміни виконання етапу: 01.04.2020 р. – 31.12.2022 р.

Обсяг фінансування: 2000 тис. грн.

 

 

 

Назва НДР: Скринінг сортів і гібридів картоплі за адаптивністю до екологічних умов та здатністю відновлення їх генетичного потенціалу (0120U102033)

Керівник розробки: Коваленко Ігор Миколайович, д.б.н., доцент

Терміни виконання етапу: 01.04.2020 р. – 31.12.2022 р.

Обсяг фінансування: 1422,3 тис. грн.