ПРО ЖУРНАЛ

Рік заснування журналу: 2017

Тематика журналу:  новітні досягнення юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти.

ISSN: 2663-5666 (Print), 2663-5674 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 2253-12453 Р від 28.02.2017 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 (додаток № 7).

Наукометричні бази даних: Index Copernicus International

Періодичність: один раз на 3 місяці

Мова публікацій: українська, російська, англійська

Засновник: Сумський національний аграрний університет

Головний редактор: Запара Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор.

Заступник головного редактора: Кравцова Тетяна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор.

Члени редколегії: Копиленко О. Л.( д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАН України), Притика Д. М. (д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України), Стефанчук Р. О. (д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України, Арістова І. В. (д-р юрид. наук, проф.), Аркуша Л. І. (д-р юрид. наук, проф.), Бакалінська О. О. (д-р юрид. наук, доц.), Божко В. М. (д-р юрид. наук, доц.), Гіренко І. В. (д-р юрид. наук, доц.), Демченко С. Ф. (д-р юрид. наук), Кабаліоглу Х. (д-р юрид. наук, проф. (Турецька Республіка), Кармаза О. О. (д-р юрид. наук, проф), Кваша О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Клочко А. М. (к-т юрид. наук, доц.), Кулинич П. Ф. (д-р юрид. наук, проф.), Курило М. П. (д-р юрид. наук, проф.), Лазур Я. В. (д-р юрид. наук, доц.), Мельник К. Ю. (д-р юрид. наук, проф.), Мороз С. В. (д-р юрид. наук, проф. (Республіка Казахстан), Пейзан Ж., д-р юрид. наук, проф. (Французька Республіка), Прилуцький С. В. (д-р юрид. наук, доц.), Тимченко Г. П. (д-р юрид. наук, с. н. с.), Яковюк І. В. (д-р юрид. наук, проф.), Ясинок М. М. (д-р юрид. наук, проф.).

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021
Телефон: +38 (068) 538 66 20
E-mail:  editor@pp-law.in.ua
Сторінка журналу: pp-law.in.ua