Наукова діяльність є важливим напрямком роботи кожного закладу вищої освіти. Такий важливий статус наукової роботи в загальній системі діяльності, передбачено Законом України «Про вищу освіту», згідно якого, університет – це багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. Сумський національний аграрний університет в повній мірі відповідає цьому визначенню.

Основними завданнями, які стоять перед університетом – є формування наукових засад розвитку агропромислового виробництва Сумської області та України в сучасних умовах та розробка шляхів прикладного впровадження отриманих наукових здобутків. Саме для реалізації цих завдань в повній мірі задіяний науковий потенціал професорсько-викладацького складу університету, основною рушійною силою якого є 48 докторів наук та професорів, 248 кандидатів наук та доцентів.

У 2018 році виконувалась науково-дослідна робота згідно тематичного плану Міністерства освіти і науки України, що фінансувалась з державного бюджету:

– «Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України» (200 тис. грн.). Науковий керівник – д.с.г.н., проф. В.І.Ладика. Термін виконання 2017-2019 рр. Профінансована на 100 %.

– «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи» (200 тис. грн.). Науковий керівник – д.е.н., проф. Л.І.Михайлова. Термін виконання 2017-2019 рр. Профінансована на 100 %.

– «Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин» (600 тис. грн.). Науковий керівник – д.вет.н., проф. Т.І.Фотіна. Термін виконання 2018-2020 рр. Профінансована на 100 %.

– «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку» (400 тис. грн.). Науковий керівник – д.е.н., доц. В.Ю.Медвідь. Термін виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100 %.

– «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей» (409,6 тис. грн.). Науковий керівник – к.т.н., доц. С.М.Сабадаш. Термін виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100 %.

– «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект» (300 тис. грн.). Науковий керівник – к.ю.н., доц. А.М.Клочко. Термін виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100 %.

– «Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України.» (400 тис. грн.). Науковий керівник – д.б.н., доц. І.М.Коваленко. Термін виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100%.

У 2018 році виконувалась науково-дослідна робота, що фінансувалась з державного бюджету на замовлення Національної служби посередництва і примирення «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів». Замовник: (47,2 тис. грн.). Науковий керівник – д.ю.н., доцент Запара С.І. Термін виконання: квітень – грудень 2018 року. Профінансована на 100%.

Роботи виконуються за 42 договорами з агроформуваннями Сумської області та підприємствами України. Профінансовано на суму 2554 тис. грн. Крім того, 93 тем виконувались співробітниками університету за власні кошти.
У 2018 році придбано наукового обладнання для наукових лабораторій університету на 4500 тис. грн.

Отримано 31 патент, подано 41 заявку. Видано 82 монографії, в тому числі 13 за кордоном, 2 підручники 58 навчальних посібників, опубліковано 846 статей (589 – в українських наукових виданнях, 257 – закордонних, 89 у міжнародній науково метричній базі Scopus – 46, Web of Sience – 43 та 1114 тез доповідей, із них 99 за кордоном.

Протягом 2018 року працювало 2 спеціалізовані вчені ради:

– Д.55.859.04 шифр16.00.06 – «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
шифр 16.00.07 – «Ветеринарне акушерство»

– К 55.859.03 шифр 06.01.05 – «Селекція і насінництво»
шифр 06.01.09 – «Рослинництво»

За 2018 рік в цих спецрадах був проведений захист 10 дисертаційних робіт.

За звітній період співробітниками університету було захищено 4 докторських та 16 кандидатських дисертацій. Загалом в аспірантурі та докторантурі навчається 213 особи. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі за 11 спеціальностями, а в докторантурі – 5.

Співробітники університету взяли участь у роботі 550 наукових конференціях, семінарах обласного, державного та міжнародного рівнів.

Протягом 2018 року на базі університету було проведено 9 міжнародних, 1 всеукраїнська та 1 університетська конференції, а саме:

• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичні та практичні виміри» (25-26 квітня 2018 р.),

• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (17-18 травня 2018 р.),

• Міжнародна науково-практична конференція «Гончарівські читання» (25-26 травня 2018 р.),

• Міжнародна науково-практична конференція «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини» (20-22 червня 2018 р.),

• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика» (27-28 вересня 2018 р.),

• Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Аграрний форум – 2018» (економічний) (10-14 вересня 2018 р.),

• XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Технології ХХІ сторіччя» (10-15 вересня 2018 р.),

• Міжнародний аграрний форум «Територія Євроінтеграції» (16 вересня 2017 р.),

• Міжнародний форум ІТ-технологій «ІТ PEOPLE SUMY» (8-9 листопада 2018 р.)

• Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (17-20 квітня 2018 р.);

• Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена Міжнародному дню студента (12-16 листопада 2018 р.).

У 2018 році в Сумському національному аграрному університеті працювало 58 студентських науково-дослідних гуртків, в яких займалися 1020 студентів. Звітного року опубліковано 1008 наукових статей та тез доповідей студентів, в т.ч. 323 спільно з викладачами університету. Взяли участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017-2018 н.р. 100 студентські наукові роботи з яких 26 стали переможцями.

Активно працювала у 2018 році і Рада молодих вчених СНАУ. У звітному році к.е.н., доцент Лозинська І.В., к.т.н., доцент Пономарева Л.М., к.т.н., доцент Бідюк Д.О., д.е.н., доцент Данько Ю.І., д.е.н., професор Медвідь В.Ю. отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У Сумському національному аграрному університеті видається науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету», п’ять серій якого включено до переліку фахових видань України та індексуються в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

У СНАУ відкрили дві сучасні наукові лабораторії:

Лабораторія ПЛР-аналізу створена в рамках проекту Erasmus+ KA2 «Підготовка фахівців лабораторної справи» (Agr-Lab). Проект реалізується міжнародним науковим консорціумом, до якого входять 12 університетів та наукових установ, за фінансової підтримки Європейського Союзу. Наприкінці минулого року університет провів закупівлю сучасного наукового обладнання, а фахівці пройшли стажування в європейських лабораторіях. Основним напрямком діяльності лабораторії молекулярної діагностики є тестування різного клінічного матеріалу з метою виявлення ДНК (РНК) збудників інфекційних захворювань. Аналізи проводяться за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-метод)

Інша наукова лабораторія розпочала своє існування за підтримки Міністерства освіти і науки України в межах центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія екологічного землеробства та природокористування», який був створений в якості експерименту у 2018 році. Придбання обладнання для цього підрозділу було профінансоване з державного бюджету.

Zvit_nauka_2020