Вимоги до оформлення матеріалів

Повні та короткі дослідження

Запрошуємо зацікавлених науковців і практиків подавати:

Повні статті: повні статті (макс. 6000 слів) за принципом full research - full paper. Повні статті повинні мати таку структуру: Анотація та ключові слова, Вступ та постановка проблеми. Обмеження дослідження. Огляд літературних джерел, Методологія статті, Основний текст, Висновки, Бібліографічний розділ, Додатки.

Короткі статті: дослідження за принципом full research - short paper: це можуть бути дослідження в прогресі, тези, ідеї, якими б ви хотіли поділитися з аудиторією на конференції, або проект статті: (максимальний розмір 1500 слів).

Результати досліджень у вигляді короткої статті повинні мати таку структуру: Анотація (близько 70 слів), Ключові слова (до 5), Вступ (близько 300 слів), Результати та обговорення (близько 600 слів), Висновки (близько 600 слів).
Оформлення титульної сторінки: в лівому верхньому кутку - код УДК, в наступному рядку - JEL Code (приклад); в наступному рядку праворуч вказуються ініціали та прізвище автора, нижче у дужках - місце роботи (навчання); після відступу в 1 рядок пишеться назва статті - великими напівжирними літерами, вирівнювання по центу сторінки. Далі викладається стаття за структурними елементами залежно від її типу. Для оформлення посилань слід використовувати стиль АРА, 6-е видання (як оформлювати). Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word: формат сторінки - А4, усі поля - 25 мм., шрифт - Times New Roman, Розмір шрифту – 14 pt., міжрядковий інтервал - 1,5.

Робочі мови конференції: англійська та українська.

Оцінка поданих матеріалів. Відбір публікацій відбувається на основі колегіального науково-експертного відбору. Кожний поданий рукопис буде розглянутий принаймні трьома членами програмного комітету MAGM 2020. Політика MAGM 2020 полягає в піддаванні поданих повних статей однобічного сліпому рецензуванню (single blind peer review) принаймні двома експертами. Короткі статті будуть розглядатися експертами або програмним комітетом конференції без надсилання зворотніх результатів оцінки. На підставі результатів оцінювання найкращі матеріали будуть прийнятті для презентації на конференції та опубліковані у збірці матеріалів конференції.

MAGM 2020 фокусується на реальних наукових дослідженнях. Всі публікації, які пройдуть колегіальний науково-експертний відбір, будуть прийняті до друку і опубліковані в матеріалах конференції. Матеріали конференції будуть опубліковані як електронна книга (ISBN: 978-617-593-058-8) та у друкованому варіанті, а також будуть надіслані після конференції для індексування. Збірник публікацій конференції буде також доступний для скачування на вебсторінці університету www.snau.edu.ua